Huurvoorwaarden

Artikel 1.
Algemeen en de begripsbepalingen.
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing bij de totstandkoming van een
tijdelijke huurovereenkomst tussen eigenaar en huurder van vakantiehuizen, de tijdelijke
- Onder huurder wordt mede verstaan degene die door de door de eigenaar / verhuurder
te huur aangeboden woning huurt.
.- Onder eigenaar wordt verstaan de eigenaar / eigenaren van de te verhuren
vakantiewoning(en).
 -Onder beheerder wordt verstaan de door de eigenaar of namens de eigenaar
aangewezen contactpersoon en/of sleutelhouder in België.
-Onder huursom wordt verstaan de huurprijs van de woning.

Artikel 2.
Totstandkoming huurovereenkomst.
1. Het reserveren van een vakantiewoning kan geschieden schriftelijk,
via email of het boekingsformulier op de website.
2. Bij boeking per internet komt de huurovereenkomst tot stand onder de opschortende
voorwaarde van ontvangst per email.
3. Bovengenoemde reservaties zijn definitief en bindend, d.w.z. dat bij annulering
annuleringskosten verschuldigd zijn.
Artikel 3.
Betalingscondities.
1. Binnen 5 dagen na de reserveringsdatum dient 40% van het totale huurbedrag en de
reserveringskosten te zijn voldaan door overmaking op een door ons op te gevenbankrekening.
2. Het restant en de borgsom dienen uiterlijk 10 weken vóór vertrek op de opgegeven
bankrekening geheel te zijn voldaan.
3. Bij reservering minder dan 12  weken vóór vertrek, dient het gehele factuurbedrag binnen 5
werkdagen, na de reserveringsbevestiging, te worden voldaan. Bij reservering minder
dan 3 weken vóór vertrek, dient het gehele factuurbedrag binnen 2 werkdagen te
worden overgeboekt. Bij een eventuele telefonische overmaking zijn de bijkomende
kosten voor rekening van de huurder.
4. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zenden wij een schriftelijke
aanmaning. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen  4 werkdagen na datum van
aanmaning nog niet in het bezit is van ons, wordt de overeenkomst geacht te zijn
geannuleerd en is de overeenkomst ontbonden. Er zal geen  restitutie
plaatsvinden van de reeds betaald voorschot.
Artikel 4.
Eventuele bijkomende kosten dienen voor of bij aankomst aan ons te worden voldaan.
Sleuteloverdracht vind pas plaats als het gehele verschuldigde bedrag is betaald.
Artikel 5.
Linnengoed
Er zijn in alle slaapkamer hoofdkussens en dekbedden aanwezig
De huurders moeten zich voorzien van lakens en/of dekbedovertrekken en kussenhoezen.
Ook bij gebruik van een slaapzak is een onderlaken en kussensloop vereist.
Wij wassen regelmatig de matrasbeschermers, beschermhoezen van kussen en dekbedden. Indien iemand deze per ongeluk vuil heeft gemaakt, gelieve ons dit te melden zodat wij deze bij de eindcontrole kunnen wassen/verversen. De eindverantwoordelijke controleert ook het beddengoed en matras en kussenbeschermers. Indien deze schoongemaakt dienen te worden na uw vertrek Zullen de kosten  bij de afrekening van de borg worden ingehouden.
Artikel 6.
Borgsom.
1. De borgsom wordt uiterlijk 30 dagen na afloop van de het verblijf teruggestort aan de
huurder, onder aftrek van eventuele kosten voor reparatie of vervanging van, en energieverbruik door de huurder gemaakte of niet tijdig zijn gemeld aan de beheerder overeenkomstig, schade of vermissing van inventaris.

Artikel 7.Verplichtingen verhuurder.
1. Verhuurder stelt, onder de in het huurcontract opgenomen voorwaarden, het huurobject
aan huurder ter beschikking.
2. Verhuurder draagt er zorg voor dat het verhuurobject in goed verzorgde staat aan de
huurder beschikbaar wordt gesteld.
3. Verhuurder staat er voorts voor in dat de ter plaatse gebruikelijke dan wel
contractueel overeengekomen nutsvoorzieningen zijn aangesloten en dat de huurder
daarvan gebruik kan maken.
Artikel 8.
Verplichtingen huurder.
1. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat hij bij vertrek vanuit Nederland (of ander land) in het bezit is van
de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort of Europese identiteitskaart en
eventueel vereiste visa. Indien u een huisdier(en) meeneemt  dient
de huurder ervoor te zorgen dat deze beschikken over bewijzen van inentingen en
vaccinaties.
2. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een reisverzekering en een annuleringsverzekering.
3. De huisbeschrijving vermeldt het maximaal toegelaten personen van het geboekte. Dit
aantal mag in geen geval overschreven worden. Bij overschrijding wordt de
huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot
het vakantiehuis geweigerd. Huurder blijft in het voorkomende geval de volledige
huursom verschuldigd, zulks uit hoofde van schadevergoeding c.q. vergoeding (huur)
voor het genoten huurgenot. Huurder heeft geen enkele aanspraak op restitutie van
reeds betaalde bedragen.
Artikel 9
Wijzigingen en annuleringen door de huurder.
1. Voor elke wijziging, tot maximaal 6 weken voor aankomst, in een bevestigde boeking
brengen wij een bedrag van € 10,00 in rekening. Deze kosten worden niet berekend
indien de huurder bijboekt of overboekt naar een duurdere periode of woning. In dat
geval worden uiteraard wel de meerkosten in rekening gebracht.
2. Iedere annulering dient, schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt te worden.
3. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende
annuleringskosten in rekening gebracht.
a. bij annulering meer dan 10 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is een
bedrag van 60% van de totale huursom verschuldigd.
b. bij annulering vanaf 10 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is de totale
huursom verschuldigd.
4. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.
5. Reserveringskosten worden bij annulering niet gerestitueerd.

Artikel 10.
Opzegging of wijziging door ons.
1. Wij mogen de huurovereenkomst slechts opzeggen dan wel wijzigen in de volgende
gevallen:
a. in geval van overmacht zoals onder andere oorlog, staking, natuurramp,
buitengewone weeromstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar,
onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantiehuis door de eigenaar e.d.
b. wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden
wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid
van ons niet kan worden gevergd.
2. In gevallen a en/of b zullen wij de huurder zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel doen in
de vorm van een alternatief aanbod van accommodatie.

Er word geen compensatie betaald in geval van force majeur (iets dat niet te voorzien valt of buiten de invloed van eigenaar valt, dan wel niet voorkomen had kunnen worden.)

Artikel 11.
Aansprakelijkheid.
1. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:
a. diefstal, verlies of schade, ziekte, ongeval (van mens en/of huisdier)  van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf
in één van de gehuurde vakantiewoningen;
b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de
woningen, tijdelijk uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water –en /of
energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde weg werkzaamheden en/of
bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning;
c. het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht.
Hieronder wordt mede verstaan het geval dat, door de eigenaar ingeschakelde
dienstverlener(s) en/of beheerder, waarvan wij afhankelijk zijn nalatig blijvend. kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen.
2. Voor wat betreft ongevallen in of om het huis kunnen wij, de beheerder of de eigenaar
niet aansprakelijk gesteld worden.
3. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en
de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de
huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde
bevinden.
4. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning zullen aan de huurder
aanvullende kosten worden doorberekend.
5. Bij het samenstellen van de website en de informatie bij iedere aangeboden woning,
hebben wij veel zorg besteed aan de betrouwbaarheid en de juistheid van de
gegevens. Desondanks kunnen wij de juistheid en volledigheid van deze informatie niet
garanderen en derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen
ontstaan als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden.
6. Wij zijn jegens huurder op generlei wijze aansprakelijk voor de uitvoering van de
huurovereenkomst of welke daarmee samenhangende verplichting ook. Wij zijn derhalve
niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalatigheden van de betrokken verhuurder(s)
noch voor de juistheid van de door deze verhuurder(s) verstrekte informatie. Wij
dragen geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en andere voorlichtingsmateriaal,
voor zover deze haar door derden zijn verstrekt.
Artikel 12.
Bijkomende kosten Het verbruik van stookolie, water en elektra, gas  valt ten laste van de huurder. De huurder neemt samen met de verantwoordelijke de meterstanden op ( tenzij u heeft aangegeven dat u de verwarming al aan wilt op de door u aangewezen temperatuur, in dit geval worden de meterstanden voor uw aankomst opgenomen) De verbruikskosten van energie zal worden ingehouden van de borg.
Artikel 13
Bij het verlaten van de bungalow  vragen wij u:
1. controleren of alle ramen en deuren op slot/dicht zijn.
2. alle lampen binnen en buiten uit te zetten.
3. vuilniszakken in de container deponeren.
4.  koelkast op stand 1 zetten en  niet uit doen, niet de stekker eruit halen.
5.  het gesorteerde afval binnen laten staan (zoals blik, glas, papier,
karton, plastic- flessen, in de hiervoor bestemde kratten.)
6. kranen goed dicht te draaien.
7. verwarming overal uit, thermosstaat in de woonkamer op 10 graden zetten.
8. houtkachel schoon achterlaten; ABSOLUUT NIET met de
stofzuiger, opzuigen i.v.m. brandgevaar.
9. check of u niks vergeten bent.
10. alle prullenbakken te legen.(badkamer, keuken, slaapkamer)
11.kookplaat, magnetron/gasstel en koelkast/vriezer schoon achter laten.
12. gebroken of beschadigde spullen melden d.m.v. een achtergelaten briefje.
13. Misschien wilt u iets schrijven in het gastenboek.
14.  Sleutel afgeven aan de beheerster, die op afgesproken tijd langskomt.
15. De tuin te inspecteren op ontlasting van uw huisdier en dit netjes op te ruimen. Indien tijdens de schoonmaak ontlasting in de tuin word aangetroffen word hier een gepast bedrag voor gerekend.
16. Het tuinmeubilair  weer terug te zetten m.u.v. de tuintafel.
17. Het rooster van de BBQ na gebruik weer schoon terug zetten.
18.Gelieve de vuilniscontainer alleen aan de weg te zetten op dinsdagavond indien deze vol is. Wij  moeten per keer betalen
om deze te legen.

Artikel 14
Eindschoonmaak.
1. De gehuurde vakantiewoning dient na afloop van het verblijf door de huurder netjes en
“bezemschoon” te worden opgeleverd.
2. Serviesgoed met toebehoren dient schoon te worden teruggeplaatst in de kasten, de afwasmachine is leeg.
3. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet.
4. Bij aankomst dient de huurder zelf te controleren of er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de
huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de beheerder. Deze zal zijn uiterste
best doen het item te repareren of te vervangen. Bij vertrek kan de huurder een
eventuele schade via een formulier melden. De schade zal tegen kostprijs op de
borgsom worden ingehouden. Als de schade de borgsom overschrijdt, zal er een beroep
op de W.A.-verzekering van de huurder worden gedaan of in rekening bij de huurder
worden gebracht. U bent dan ook verplicht een W.A. verzekering te hebben indien u bij ons op vakantie komt.
Artikel 15
Aansprakelijkheid van de huurder en huurvoorwaarden
1. Tijdens het verblijf in de vakantiewoning is de huurder volledig aansprakelijk voor de
vakantiewoning, de inventaris en alle zaken, die tot het gehuurde behoren.
Eventuele schade, veroorzaakt door de huurder(s) of zijn (hun) medebewoners en/of huisdieren, dient terstond en
volledig aan de verhuurder te worden vergoed. Gebeurt dit niet, dan kan (kunnen) de
huurder(s) na afloop van de huurperiode alsnog aansprakelijk worden gesteld. Alle
hieraan verbonden kosten komen dan volledig voor rekening van de huurder(s).
2. De huurder dient er voor te zorgen dat hij geen lawaai overlast veroorzaakt aan de
omwonenden. Indien na waarschuwing niet aan deze voorwaarde wordt voldaan heeft
de verhuurder het recht de huurder zonder teruggave van de waarborg+ huursom te
betalen en het recht tot de vakantiewoning te ontzeggen . Na 22.00 uur mag er geen
geluid meer buiten zijn, waar anderen mensen last van zouden kunnen hebben.
3. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en beschadigingen van de
eigendommen van de huurder.
4. De huurder dient de overeengekomen aankomst/vertrektijden na te komen.
5. De huurder dient zelf voor een annuleringsverzekering zorg te dragen.
6. Het is niet toegestaan de vakantiewoning met meer dan het opgegeven aantal
geboekte personen te bewonen. Controle hiervoor is hoogst waarschijnlijk.
7. Het niet eerbiedigen van de huurvoorwaarden betreffende het maximum aantal
geboekte personen heeft een directe annulering van de huurovereenkomst tot gevolg,
zonder terugbetaling noch willekeurige vergoeding.
8. 90% van de huursom is voor de woning. En 10% voor het meubilair
9. Er is geen toelating van tenten, mobilhomes en caravans
Artikel 16.
Respecteer de woning
Respecteer de woning en wat in en om de woning staat alsof het eigen is.
Maak geen schade in de tuin en in het huis, door op het dak van het huis te klimmen, de BBQ voor kampvuur te gebruiken, bomen, planten en struiken te beschadigen, stofzuiger te gebruiken voor BBQ of houtkachel, te kappen en of af te breken.
Gebruik nooit hout voor de houtkachel of BBQ uit de tuin of uit het bos.
Artikel 17.
Aankomst en vertrek
De aankomst in de vakantie bungalow vind normaliter plaats tussen 16 en 18 uur, tenzij anders is overeengekomen. Het word aanbevolen de dag voor vertrek via email of te telefoneren om te laten weten aan de beheerder om een precieze tijd af te spreken en om opnieuw te bellen indien de afspraak gewijzigd dient te worden ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. Indien deze procedure niet word gevolgd kan de eigenaar/beheerder niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het  moment dat de huurder ter plekke arriveert. Laat ons minstens 2 uur voor u aankomt weten wanneer u denkt te arriveren.
De woning dient uiterlijk om 10.30 te worden verlaten  ( tenzij anders vermeld in de huurovereenkomst of afgesproken) De sleutel van de woning dient men persoonlijk aan de beheerder/eigenaar te overhandigen ( tenzij van te voren anders afgesproken)
Week van vrijdag 16.00 uur tot vrijdag 10.30 uur of van
Maandag 16.00 uur tot maandag 10.30 uur
Weekend van vrijdag 16.00 uur tot maandag 10.30 uur.
Midweek van maandag 16.00 uur tot vrijdag 10.30 uur.
Artikel 18
Klachten en geschillen
Geen enkele klacht zal in behandeling genomen worden indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning  telefonisch word gemeld en word gevolgd door een aangetekend schrijven. Diezelfde regel geld indien er zich tijdens het verblijf iets ernstigs voordoet. Indien de huurder weigert bezit te  nemen van de woning omdat  de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij redelijkerwijs mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de eigenaar/beheerder. Indien het niet mogelijk is  om tot overeenstemming te komen dan  moet hij de klacht door een ter zake kundige , een deurwaarder of notaris  laten verifiëren teneinde een objectief oordeel te verkrijgen. Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd  naar Belgisch recht.  Alle geschillen die uit dit contract kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Belgische gerecht.
Artikel 19
Omschrijving  
Alle losbladige informatie of informatie op de internet site van de bungalow betreffende de vakantie woning, de indeling, het meubilair, of de des betreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd  naar aanleiding van controles ter plekke  door de eigenaar van de vakantie bungalow. Indien hierin een verandering plaatsvindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode zal de eigenaar/beheerder de huurder hiervan informeren , doch dan kan de eigenaar van de vakantiewoning niet verantwoordelijk worden gesteld. Indien ondanks alles  de informatie betreffende de vakantie woning , de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de des betreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn dan dient de huurders de eigenaar/beheerder van de vakantiewoning  hiervan  onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen. Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de vakantiebungalow.
Artikel 20
In verband met de rust verhuren wij niet aan groepen jongeren, studenten, vrijgezellen feesten of andere groepen die voor het stiltegebied rondom de woning een te grote belasting vormen en voor (geluids-)overlast zorgen. Wel verhuren wij graag aan mensen die de prachtige natuur van de Ardennen waarderen en respecteren en hiervan met vrienden of familie komen genieten. Daarom is een er min. leeftijd van 25 jaar van alle huurders (uitgezonderd de kinderen/kleinkinderen van
huurders).

Artikel 21
Huisdieren
Honden zijn welkom mits dit gemeld is voor aankomst, en het aantal maximum niet is overschreden van 3 honden.
Indien uw hond(en) een ongelukje doen in de tuin dient u dit voor vertrek even netjes op te ruimen. De tuin dient niet als uitlaatplaats. Indien er na uw vertrek ontlasting in de tuin word gevonden berekenen wij hiervoor en gepast bedrag. Huisdieren mogen niet op de banken/divans/sofa´s. Honden mogen niet in de slaapkamers.
Honden dienen geënt te zijn, ontwormt en geen vlooien te hebben. Alle dieren die meekomen dienen behandeld te zijn tegen ongedierte minstens 2 weken en max. 4 weken voor aankomst of een speciale band hiervoor te dragen.
U dient alle schade die uw huisdier eventueel tijdens uw verblijf heeft gemaakt te betalen voor vertrek.